Policy

ในปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ โดย บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด ให้แก่ลูกค้าและสมาชิกกิฟฟารีน แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับกิฟฟารีน คือการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ดังนั้น บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด (“กิฟฟารีน”) จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของกิฟฟารีน ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของกิฟฟารีนดังต่อไปนี้

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของกิฟฟารีน

ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ของกิฟฟารีนได้ เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของกิฟฟารีน และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิฟฟารีนได้

กิฟฟารีน สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของกิฟฟารีนได้อย่างต่อเนื่อง กิฟฟารีนอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาใช้งานเว็บไซต์ของกิฟฟารีนได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

สิทธิ์ในเว็บไซต์

ท่านจะไม่กระทำการและท่านตกลงที่จะไม่ทำให้ผู้อื่นกระทำการลอกเลียน(เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยการให้ใช้สิทธิ์นี้อย่างชัดแจ้ง) กระจาย ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (วิศวกรรมย้อนกลับ คือ กระบวนการค้นหาโครงสร้าง ฟังก์ชันการทำงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกชิ้นส่วนของโปรแกรมออกจากกัน แล้ววิเคราะห์การทำงานในแต่ละส่วน จากนั้นจึงนำมาสร้างโปรแกรมใหม่ ที่ทำงานได้เหมือนเดิม โดยปราศจากการคัดลอกจากต้นแบบ) แยกประกอบ หรือพยายามที่จะดึงรหัสข้อมูล หรือถอดรหัส หรือแก้ไข หรือสร้างงานอนุพันธุ์ของเว็บไซต์หรือการบริการใดๆ ที่ กิฟฟารีนจัดให้ หรือส่วนใดๆ ของเว็บไซต์

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของกิฟฟารีนนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของกิฟฟารีน อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ , เก็บรวบรวม, หรือสงวนไว้ หากกิฟฟารีนไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว กิฟฟารีนจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ของท่านแก่กิฟฟารีนแล้ว กิฟฟารีนจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของกิฟฟารีน

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

กิฟฟารีน จะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ กิฟฟารีนจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่กิฟฟารีน หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น กิฟฟารีนอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของกิฟฟารีน ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ กิฟฟารีนยังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า แก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ ที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้

กิฟฟารีนอาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการให้บริการของเว็บไซต์ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับกิฟฟารีน หรือเข้ามาดำเนินการในนามของกิฟฟารีนนั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของกิฟฟารีนไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกผันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่กิฟฟารีนได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของกิฟฟารีน องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของกิฟฟารีนด้วยเช่นกัน

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

กิฟฟารีนจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

กิฟฟารีนมีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ กิฟฟารีนยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย

คุกกี้คืออะไร ?

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลที่มีตัวระบุเอกลักษณ์ชนิดหนึ่ง ซึ่งถูกส่งจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปยังบราวเซอร์ของท่าน และจะฝังตัวหรือจัดเก็บอยู่ในฮาร์ดไดร์ฟของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ท่านใช้สำหรับเข้าเว็บไซต์ เว็บไซต์แต่ละแห่งที่ท่านเข้าไปใช้งานหรือเข้าไปเยี่ยมชมสามารถส่งคุกกี้มายังบราวเซอร์ของท่านได้หากท่านกำหนดค่าบราวเซอร์ให้ยินยอมหรืออนุญาตให้คุกกี้ดังกล่าวเข้ามา อย่างไรก็ตาม เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถกำหนดค่าบราวเซอร์ให้อนุญาตเฉพาะคุกกี้จากเว็บไซต์ที่เคยได้ส่งให้ท่านแล้วเท่านั้น ไม่ใช่คุกกี้ที่ส่งมาจากเว็บไซต์อื่น ท่านสามารถกำหนดเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านให้ยินยอมรับคุกกี้ทั้งหมดได้ หรือสามารถเลือกให้มีการแจ้งเตือนหากคุณมีคุกกี้ที่ต้องการจะถูกส่งกลับเข้ามา หรือสามารถแจ้งไม่ประสงค์ที่จะรับคุกกี้เลยก็ได้ เนื่องจากบราวเซอร์แต่ละรับบจะมีความแตกต่างกัน ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เมนู “ช่วยเหลือ” บนบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้ทราบว่าท่านสามารถเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับคุกกี้ได้อย่างไรบ้าง อย่างไรก็ตาม พึงระลึกไว้ว่าการบล็อคคุกกี้อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์ได้

เราใช้คุกกี้ได้อย่างไร

ท่านสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดหรือประเภทของคุกกี้สำหรับผู้ใช้งาน รวมถึงวัตถุประสงค์การใช้งานคุกกี้ของเรา ตามรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้

ประเภทที่ 1 : คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ อย่างเช่นมีการใช้คุกกี้สำหรับการซื้อของผ่านออนไลน์ หรือเพื่อที่จะป้องกันการโกง

ประกาศสำหรับผู้ใช้งาน :
คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป้นในการช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในเว็บไซต์และใช้งานตามคุณสมบัติต่างๆ ของเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์ อย่างเช่น การเข้าถึงส่วนรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ ถ้าหากไม่มีคุกกี้เหล่านี้แล้ว การบริการต่างๆ ที่ท่านต้องการ อย่างเช่น การใช้ตระกร้าซื้อของผ่านออนไลน์ หรือการจัดทำใบแจ้งหนี้ค่าสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้

ประเภทที่ 2 : คุกกี้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน/ใช้ในการวิเคราะห์
คุกกี้เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ว่า ผู้ใช้เว็บไซต์นั้นใช้เว็บไซต์อย่างไรบ้าง (ตัวอย่างเช่น คุกกี้ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ของ Google หรือของ Omniture)

ประกาศสำหรับผู้ใช้งาน :
คุกกี้เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ว่า ผู้ใช้เว็บไซต์นั้นใช้เว็บไซต์อย่างไรบ้าง ตัวอย่างเช่น เว็บเพจใดบ้างที่ผู้เยี่ยมชมได้เข้าไปบ่อยที่สุดและู้เยี่ยมชมเหล่านั้นได้รับข้อความแจ้งความผิดพลาดจากเว็บเพจหรือไม่ คุกกี้เหล่านี้จะไม่เก็บข้อมูลที่เป็นการระบุตัวตนของผู้เยี่ยมชมเว็บเพจ ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้เก็บจะเป็นลักษณะการเก็บรวบรวมไว้ซึ่งจะถูกนำมาใช้เพื่อที่จะทำการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์

ประเภทที่ 3 : คุกกี้ที่ใช้ด้านการทำงานของระบบ
คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้เพื่อรับรู้หรือเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้งานกลับใายังเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้รับรู้และจดจำทางเลือกต่างๆ ของผู้ใช้งาน และสามารถให้ข้อมูลหรือเนื้อหาที่มีลักษณะสอดคล้องกับผู้ใช้งาน

ประกาศสำหรับผู้ใช้งาน :
คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เว็บไซต์จดจำทางเลือกที่ท่านได้ดำเนินการ (เช่น ชื่อผู้ใช้งานของท่าน ภาษาที่ใช้ หรือภูมิภาคทีท่านอยู่)และ ยังจัดให้มีคุณลักษณะที่เป็นส่วนตัวและช่วยเพิ่มความสามารถในการดำเนินการต่างๆ คุกกี้เหล่านี้ยังสามารถใช้เพื่อที่จะจดจำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ท่านทำ เช่น การประบเปลี่ยนขนาดและรูปแบบตัวพิมพ์อักษร และส่วนอื่นๆ ของหน้าเว็บเพจนั้นๆ ที่ท่านมาสารถจะดำเนินการได้ตามที่ท่านเลือกดำเนินการ คุกกี้ยังถูกนำมาใช้เพื่อการให้บริการแก่ท่านได้ตามที่ต้องการอย่างเช่น การดูวิดีโอ ข้อมูลสารสนเทศที่คุกกี้เหล่านี้ได้เก็บรวบรวมไว้อาจจะไม่มีการระบุหรือปรากฎชื่อ และคุกกี้เหล่านี้ไม่สามารถที่จะติดตามกิจกรรมต่างๆ ที่ท่านใช้ในเว็บไซต์อื่นๆ ได้

ประเภทที่ 4 : คุกกี้แบบมีเป้าหมาย
คุกกี้เหล่านี้มาสามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ผุ้ใช้งานเข้าไปเยี่ยมชม รวมถึงเว็บเพจที่ท่านเข้าไปเยี่ยมชมเป็นการส่วนตัวรวมถึงการโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ จะถูกติดตาม ข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับพฤติกรรมในการบราวเซอร์ จะถูกนำมาใช้เพื่อการส่งรายการโฆษณาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน

ประกาศสำหรับผู้ใช้งาน :
คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้เพื่อการส่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับท่านและสิ่งที่ท่านสนใจ คุกกี้เหล่านี้ยังสามารถใช้ในการจำกัดหรือลดเวลาในการมองหาโฆษณาหรือข้อมูล พร้อมทั้งยังช่วยในการวัดประสิทธิผลของการทำโฆษณา คุกกี้ดังกล่าวโดยปกติจะกำหนดหรือวางไว้โดยเครื่อข่ายการโฆษณาโดยกำหนดไว้หรือพ่วงได้ไว้ตามที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ได้อนุญาต คุกกี้เหล่านี้จะสามารถจดจำได้ว่าท่านเข้าไปยังเว็บไซต์ใดบ้างและข้อมูลเหล่านี้จะถูกแชร์ไปยังหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ อย่างเช่น ผู้ทำการโฆษณา ซึ่งบ่อยครั้งที่คุกกี้แบบเป้าหมายหรือแบบโฆษณานี้จะมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่กำหนดไว้โดยองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ

ประเภทที่ 5 : คุกกี้ประเภทสื่อสังคม
คุกกี้เหล่านี้จะช่วยให้ท่านสามารถแชร์ข้อมูลที่ท่านได้กระทำหรือดำเนินการในเว็บไซต์นั้นๆ ในสื่อสังคมอย่างเช่น Facebook และ Twitter

ประกาศสำหรับผู้ใช้งาน :
คุกกี้เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเรา กรุณาอ้างอิงกับนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว สำหรับข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำงานของคุกกี้ดังกล่าว

วิธีการในการควบคุมและลบคุกกี้

ถ้าหากท่านประสงค์ที่จะจำกัดหรือขัดขว้าง (บล็อก) คุกกี้ดังกล่าว ซึ่งกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของเรา (หรือเว็บไซต์อื่นๆ) ท่านสามารถทำได้โดยการตั้งค่าในบราวเซอร์ของท่าน กรุณาเข้าเมนู “Help” ในบราวเซอร์ของท่านเพื่อดูรายละเอียดอีกทางเลือกหนึ่งคือไปเว็บไซต์ https://www.allaboutcookies.org/ สำหรับข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นสำหรับบราวเซอร์ประเภทต่างๆ ท่านยังสามารถที่จะค้นหารายละเอียดว่าจะสามารถลบข้อมูลคุกกี้ได้อย่างไรจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน พร้อมทั้งข้อมูลสารสนเทศเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้
พึงระลึกว่าการจำกัดคุกกี้อาจส่งผลต่อความสามารถของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

การติดต่อเรา และสิทธิ์ในการร้องเรียนของท่าน

เรายินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับความคิดเห็น คำร้องขอ หรือข้อกังวลต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา โดยส่งมาได้ที่ ผู้ประสานงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

e-mail address: info_service@giffarine.com

คุณจะลบคุกกี้ได้อย่างไร

ท่านสามารถลบคุกกี้ได้โดยศึกษาวิธีการต่างๆที่ระบุตามแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ตามลิงก์ดังนี้

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari
Safari for ios
Chrome for android
Chrome for ios