view Full Site
 
Giffarine - Official

ในปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ โดย บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด ให้แก่ลูกค้าและสมาชิกกิฟฟารีน แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับกิฟฟารีน คือการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ดังนั้น บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ("กิฟฟารีน") จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของกิฟฟารีน ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของกิฟฟารีนดังต่อไปนี้

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของกิฟฟารีน

ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ของกิฟฟารีนได้ เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของกิฟฟารีน และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิฟฟารีนได้

กิฟฟารีน สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของกิฟฟารีนได้อย่างต่อเนื่อง กิฟฟารีนอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาใช้งานเว็บไซต์ของกิฟฟารีนได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

สิทธิ์ในเว็บไซต์

ท่านจะไม่กระทำการและท่านตกลงที่จะไม่ทำให้ผู้อื่นกระทำการลอกเลียน(เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยการให้ใช้สิทธิ์นี้อย่างชัดแจ้ง) กระจาย ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (วิศวกรรมย้อนกลับ คือ กระบวนการค้นหาโครงสร้าง ฟังก์ชันการทำงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกชิ้นส่วนของโปรแกรมออกจากกัน แล้ววิเคราะห์การทำงานในแต่ละส่วน จากนั้นจึงนำมาสร้างโปรแกรมใหม่ ที่ทำงานได้เหมือนเดิม โดยปราศจากการคัดลอกจากต้นแบบ) แยกประกอบ หรือพยายามที่จะดึงรหัสข้อมูล หรือถอดรหัส หรือแก้ไข หรือสร้างงานอนุพันธุ์ของเว็บไซต์หรือการบริการใดๆ ที่ กิฟฟารีนจัดให้ หรือส่วนใดๆ ของเว็บไซต์

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของกิฟฟารีนนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของกิฟฟารีน อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ , เก็บรวบรวม, หรือสงวนไว้ หากกิฟฟารีนไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว กิฟฟารีนจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ของท่านแก่กิฟฟารีนแล้ว กิฟฟารีนจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของกิฟฟารีน

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

กิฟฟารีน จะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ กิฟฟารีนจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่กิฟฟารีน หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น กิฟฟารีนอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของกิฟฟารีน ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ กิฟฟารีนยังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า แก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ ที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้

กิฟฟารีนอาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการให้บริการของเว็บไซต์ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับกิฟฟารีน หรือเข้ามาดำเนินการในนามของกิฟฟารีนนั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของกิฟฟารีนไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกผันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่กิฟฟารีนได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของกิฟฟารีน องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของกิฟฟารีนด้วยเช่นกัน

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

กิฟฟารีนจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

กิฟฟารีนมีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ กิฟฟารีนยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย

 

Sign Up for Giff Club

For more privileges

Giffarine Centers Near You

Purchase your favorite products at Giffarine Centers near you.

Sign Up for Giff Club

For a better life and more privileges


E-Newsletters

Sign up now to receive our exclusive offers and promotions.
Just enter your email address to subscribe to Giffarine.

Email Address

* If you no longer wish to receive our newsletter, please press "Unsubscribe"

Follow us

Follow us At

Like us on Facebook

Like us on Facebook to learn more about Giffarine

Copyright@2015 by Giffarine Thailand. All rights reserved