กิจกรรมเพื่อสังคม

สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ช้างไทย

กิฟฟารีนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุ์ช้างไทย เนื่องจากเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน อีกทั้งในปัจจุบันจำนวนช้างลดลงเรื่อยๆ หรือหากมีการอนุรักษ์ก็มีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะค่าอาหาร บริษัทฯจึงได้มอบทุน

กองทุนมงคลปิยะสุพรรณกัลยา และมูลนิธิสุพรีเดอร์มมงคลปิยะ

ด้วยความเคารพสูงสุดอันมีต่อพระมงคลเทพมุนี สมเด็จพระปิยะมหาราช ลมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระสุพรรณกัลยา จึงได้อัญเชิญพระนามของทุกพระองค์ ก่อตั้งเป็น”กองทุนมงคลปิยะสุพรรณกัลยา” เพื่อเป็นเกียรติ

สนับสนุนกิจกรรม เพื่อสาธารณ-ประโยชน์ของหน่วยงานต่างๆ

อาทิ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สภากาชาดไทย, สภาสตรีแห่งชาติ, โครงการหัวใจสีขาวร่วมรณรงค์ต้านภัยเอดส์, มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ