นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกิฟฟารีน


    นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักธุรกิจอิสระของ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด (ซึ่งต่อไปในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกิฟฟารีน ฉบับนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) มีความมั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับความคุ้มครองและรักษาความปลอดภัย ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นหลัก บริษัทฯ จะจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจกิฟฟารีนของท่าน หรือบริหารงานในองค์กรสมาชิกของท่าน หรือเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดทำและ/หรือเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน เว้นแต่การดำเนินการตามคำร้องขอนั้นเสี่ยงต่อการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานรายอื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือนโยบายความปลอดภัยของระบบ หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอของท่าน
    การใช้บริการจากบริษัทฯ ของท่าน รวมถึงการติดต่อซื้อสินค้า หรือใช้บริการจากสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีน หรือติดต่อมายังบริษัทฯ หรือการเข้าใช้หรือเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เว็บไซด์ แอพพลิเคชัน ของบริษัทฯ ท่านสามารถสมัครใจให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการใช้บริการ ทั้งนี้ ท่านสามารถยกเลิกความยินยอมได้โดยอิสระ ตลอดเวลาที่ท่านต้องการ โดยแจ้งความประสงค์ของท่านให้บริษัทฯ ทราบ ดังรายละเอียดวิธีการที่ปรากฏในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ทั้งนี้ การยกเลิกความยินยอมอาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถให้บริการบางประเภทหรือให้บริการบางประเภทไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร หรือไม่ได้รับสิทธิประโยชน์บางประการ
    นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีความทันสมัย ครอบคลุมการให้บริการ และสอดคล้องตามกฎหมาย เทคโนโลยี หรือสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทฯ จะประกาศให้ท่านทราบทางหน้าเว็บไซด์ของบริษัทฯ สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา วารสารเส้นขอบฟ้า รวมถึงช่องทางอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้ท่านทราบ
    สำหรับนักธุรกิจอิสระที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือผู้ซึ่งถูกจำกัดสิทธิโดยกฎหมาย ย่อมเป็นไปตามข้อกำหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี

ข้อมูลที่จัดเก็บ และ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล


ข้อมูลที่จัดเก็บ

    1. ข้อมูลที่ท่านให้ไว้โดยตรง : บริษัทฯจะเก็บข้อมูลที่ท่านยินยอมให้ไว้กับบริษัทฯ ด้วยความสมัครใจ เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ วัน/เดือน/ปี เกิด เพศ อายุ รูปถ่าย อีเมล เลขที่บัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต (ถ้ามี) ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (User Account)
    2. ข้อมูลที่เกิดจากการใช้บริการของท่าน : บริษัทฯจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ท่านใช้และประวัติการใช้งานของท่าน เช่น ข้อมูลอุปกรณ์ที่ท่านใช้สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่น และข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์ ข้อมูลเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บไซต์ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าเว็บไซต์ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในเว็บไซต์ และข้อมูลที่บริษัทฯได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ซึ่งเป็นชิ้นส่วนข้อมูลเล็ก ๆ ที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ของท่านที่จะทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์หรือวิธีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง หรือเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกัน

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

    บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน

    บริษัทฯนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
    1. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต
    2. เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการและบริหารองค์กรสมาชิกของท่าน ซึ่งท่านมีความจำเป็นต้องยืนยันหรือระบุตัวตนของท่านเพื่อเข้าใช้บริการของบริษัทฯ เช่น สอบถามยอดซื้อสินค้า สอบถามข้อมูลภายในองค์กรสมาชิกของท่าน การคิดคำนวณค่าคอมมิชชั่น หรือผลประโยชน์อื่นใดจากบริษัทฯ
    3. เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้ท่านตามแผนงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือรางวัลจากการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ตามที่ได้ประกาศให้ท่านทราบ
    4. เพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย จัดทำสถิติ พัฒนาการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโปรโมชัน ตลอดจนให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อให้การให้บริการตรงกับความสนใจของท่าน

    ทั้งนี้ การที่ท่านติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ การเข้าใช้หรือเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เว็บไซด์ แอพพลิเคชัน ของบริษัทฯ รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ อาจมีการบันทึกเสียง หรือบันทึกรายละเอียดการติดต่อด้วยวิธีการใดๆ เพื่อเป็นหลักฐานหรือเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการ โดยความยินยอมของท่านด้วยความสมัครใจ และสามารถยกเลิกความยินยอมได้ตามข้อกำหนดในนโยบายฉบับนี้
    บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่มีกฎหมายรับรองให้สามารถเปิดเผยได้

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

    1. หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลและข่าวสารประชาสัมพันธ์จากบริษัทฯ
- กรณีทางโทรศัพท์ หรือข้อความ (SMS) : โปรดแจ้งความประสงค์ทาง Giffarine Contact Center: www.giffarine.com หรือ โทรศัพท์ 02-619-6622 หรือ e-mail : info_service@giffarine.com
- กรณีทางอีเมล (E-Mail) : ท่านสามารถกด “ยกเลิกรับข้อมูลข่าวสาร” ในอีเมลที่ท่านได้รับจากบริษัทฯ ได้ทันที

    2. หากท่านประสงค์จะเข้าถึงหรือรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้จัดเก็บไว้ หรือมีความประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน หรือมีความประสงค์จะให้บริษัทฯดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบ หรือฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ
    ขอให้ท่านกรอก “แบบฟอร์มร้องขอข้อมูลส่วนบุคคล” และแจ้งบริษัทฯทาง Giffarine Contact Center: www.giffarine.com หรือ โทรศัพท์หมายเลข 02-619-6622 หรือ e-mail : info_service@giffarine.com หรือจัดส่งมายังที่อยู่ของบริษัทฯ
    ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้บริษัทฯใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือให้บริษัทฯดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบของบริษัทฯ อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถให้บริการบางประเภทหรือให้บริการบางประเภทไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร หรือไม่ได้รับสิทธิประโยชน์บางประการ

    3. ท่านสามารถขอเข้าถึง รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งไม่ใช่รูปแบบของต้นฉบับ แต่เกิดจากการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลของท่านได้ รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
    เว้นแต่บริษัทฯ ได้ถูกจำกัดสิทธิโดยข้อกำหนดของกฎหมาย หรือคำสั่งศาล หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ มีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะแจ้งเหตุแห่งการปฏิเสธให้ท่านทราบ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่บริษัทฯ ได้รับคำร้องขอ หรือ คำร้องขอได้ถูกจัดส่งมายังบริษัทฯ

    4. กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือข้อสังสัยเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ท่านสอบถามมายังบริษัทฯ ผ่านช่องทาง Giffarine Contact Center : www.giffarine.com หรือ โทรศัพท์หมายเลข 02-619-6622 หรือ e-mail : info_service@giffarine.com

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์ของบุคคลภายนอก

    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริการของบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ของท่าน ตามแผนงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือรางวัลจากการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ อาทิ ประกันอุบัติภัยส่วนบุคคล ประกันภัยการเดินทาง การอบรม สัมมนา การใช้บริการขนส่งทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ โรงแรมที่พัก หรือบริการอื่นใด
    บริษัทฯ จะคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
    ทั้งนี้ การไม่ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถให้บริการบางประเภทหรือให้บริการบางประเภทไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร หรือไม่ได้รับสิทธิประโยชน์บางประการ เช่น กรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้เปิดเผยหมายเลขหนังสือเดินทาง มีผลให้ท่านไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ หรือ กรณีที่ท่านมีสิทธิได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากการซื้อสินค้า แต่ท่านไม่ยินยอมให้เปิดเผยหมายเลขประจำตัวประชาชนของท่าน มีผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ท่านได้ เป็นต้น

กฎหมายที่ใช้บังคับ

    ท่านรับทราบและตกลงให้ “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกิฟฟารีน” นี้ อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดที่อาจเกิดขึ้น
    บริษัทฯ อาจปรับปรุงแก้ไขนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย ตลอดจนเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง บริบทแวดล้อม สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะประกาศให้ทราบตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น
    ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจ “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกิฟฟารีน” ฉบับนี้ โดยละเอียดครบถ้วนและเข้าใจโดยชัดแจ้งแล้ว ท่านตกลงและรับทราบว่า “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกิฟฟารีน” นี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทฯเป็นผู้เก็บรวบรวม และท่านตกลงให้บริษัทฯมีสิทธิในการเก็บ รักษา และนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯได้รวบรวมไว้จัดเก็บไว้แล้ว ไปใช้หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ภายในขอบเขตตามที่ระบุไว้ใน “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกิฟฟารีน” ฉบับนี้