ความภาคภูมิใจสูงสุดของกิฟฟารีน

เกียรติรางวัล
แห่งความภาคภูมิใจ

ทุกเกียรติรางวัลที่กิฟฟารีนได้รับ บ่งบอกถึงสิ่งที่เรามุ่งมั่น และตั้งใจดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง โปร่งใส และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองทางธุรกิจที่ดีของสังคมไทย มาโดยตลอด อาทิ…

รางวัลระดับโลก  Superbrands 2008-2020

จากประเทศอังกฤษที่ได้รับต่อเนื่องกันถึง 10 ปีซ้อน ในฐานะสุดยอดแบรนด์ไทยที่เป็นเลิศ ด้านการสร้างแบรนด์ รวมถึงคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกกลุ่มอย่างแท้จริง

รางวัล  อย. Quality Award ปี 2021 ประเภท Best of The Best

ได้รับรองเป็น สถานประกอบการเครื่องสำอาง ที่มีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ มีจริยธรรม และประกอบการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

รางวัล  อย. Quality Award ปี 2009 / 2012 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020

มอบให้กับผู้ประกอบการที่ร่วมพัฒนาสถานที่ผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแสดงถึงความร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการ ผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

รางวัล  บรรษัทภิบาลดีเด่น

ในฐานะผู้ประกอบการที่ยึดหลักความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญโดยหอการค้าไทยร่วมกับสำนักงานป้องกันการทุจริต ภาครัฐวิสาหกิจ และ ธุรกิจเอกชน

รับมอบโล่  ตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภค

จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่งแสดงว่า “กิฟฟารีน” ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายนี้ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงที่มีสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคสามารถไว้วางใจได้

ติดอันดับ Top 100 บริษัทขายตรงผลประกอบการสูงสุด ประจำปี 2009 / 2011 / 2013 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020

จากการประกาศผลการจัดอันดับในเว็บไซต์ www.directsellingnews.com (Direct Selling News Global 100 ) เพื่อจัดอันดับบริษัทขายตรงชั้นนำจากทั่วโลกที่มีผลประกอบการสูงติดอันดับ 1-100 โดยนิตยสาร Direct Selling News ในประเทศสหรัฐอเมริกา กิฟฟารีนได้ถูกจัดอันดับในกลุ่มบริษัทขายตรงชั้นนำของโลก 100 ลำดับแรกที่มีผลประกอบการ สูงที่สุดประจำปี 2009 / 2011 / 2013 / 2015 – 2020 ซึ่งกิฟฟารีนเป็นบริษัทขายตรงหลายชั้นแบรนด์ไทยเพียงแบรนด์เดียวที่ได้รับการ จัดอันดับ โดยนิตยสาร Direct Selling News ในสหรัฐอเมริกา ตอกย้ำความเป็นแชมป์ผู้นำธุรกิจเครือข่ายสัญชาติไทยและความเป็นเลิศด้านการสร้างแบรนด์ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์สู่เวทีธุรกิจขายตรงในระดับสากล

 • รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่นประจำปี 2553 หรือ PM Award 2010 ประเภทที่ใช้ตราสินค้าของตนเอง (Thai-Owned Brand) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 • รางวัล Superbrands 2008-2020 จาก Superbrands ประเทศไทย
 • รางวัล อย. Quality Award 2009 / 2012 / 2014 – 2020 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข
 • รางวัล อย. Quality Award 2021 ในประเภท Best of the Best จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข
 • ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 :2015 จากหน่วยงาน BUREAU VERITAS Certification Accredited by UKAS
 • ได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ HACCP สำหรับการผลิตอาหารจากหน่วยงาน BUREAU VERITAS Certification Accredited by ACFS
 • ได้รับการรับรอง ระบบประกันคุณภาพ GMP สากลของอาหาร จากหน่วยงาน BUREAU VERITAS Certification Accredited by ACFS
 • การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • ใบรับรองระบบจัดการสุขลักษณะ GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข
  – GMP การผลิตเครื่องสำอาง
  – GMP PIC/S การผลิตยาจากลสมุนไพร
  – GMP การผลิตอาหาร
  – GMP การผลิตวัตถุอันตราย
 • ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 จากหน่วยงาน BUREAU VERITAS Certification Accredited by UKAS
 • การรับรองเครื่องหมายฮาลาล จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณผู้ส่งออกไทย หรือ PM AWARD 2005 ประเภทผู้ส่งออกไทยดีเด่น (BEST EXPORTER) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 • รางวัลคุณภาพสมุนไพรไทย ประจำปี 2544 (ขมิ้นชัน) และปี 2545 (ฟ้าทะลายโจร) จากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • ประกาศนียบัตรขอแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจ แด่บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด ที่มุ่งมั่น ฟื้นฟูสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัยในปี 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 • ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)  จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณ ความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2554 ระดับเงิน จากกระทรวงสาธารณสุข
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณ ความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2556 ระดับทอง จากกระทรวงสาธารณสุข
 • รางวัลการรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการ โดยใช้ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (THAILAND TRUST MARK-TTM) จากสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่ม เพื่อการส่งออก
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรรับรอง โครงการลดปริมาณการใช้น้ำดีเด่น ภายใต้โครงการศึกษาศักยภาพในการลดปริมาณการใช้น้ำในอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ำมาก จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ จากกระทรวงพลังงาน
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ต่อสังคมเบื้องต้น โครงการ CSR-DIW FOR BEGINNER AWARD จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล ISO 50001 จากกระทรวงพลังงาน
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณการจัดการพลังงานดีเด่น (TEM AWARD) และเกียรติบัตรกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการที่ลดการใช้พลังงานได้สูงสุด อันดับที่ 2 ภายใต้โครงการสถานประกอบการแนวร่วมการอนุรักษ์พลังงาน จากกระทรวงพลังงาน
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณ “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ” ประจำปี 2017, 2018 และ 2020 จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
 • รางวัลโล่ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) จากสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ (PMHA AWARD 2018) ผลิตภัณฑ์ “เคอร์คิวมา ซี-อี” จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
 • รางวัลคุณภาพความเป็นเลิศการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ด้านเครื่องสำอาง จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • รางวัลเชิดชูเกียรติผลิตภัณฑ์สปาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2018 และ 2019 จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

กิฟฟารีนมุ่งมั่นให้ความสำคัญในการขยายตลาดต่างประเทศจนประสบความสำเร็จ ด้วยความร่วมมือจากคู่ค้าในต่างประเทศ ทั้งในประเทศกลุ่มยุโรป รัสเซีย ยูเครน ออสเตรเลีย เอเชีย ฮ่องกง ใต้หวัน จีน ตะวันออกกลาง แอฟริกาใต้ และอื่นๆ กว่า 30 ประเทศทั่วโลก เราเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งยอดขาย ความแข็งแกร่ง แบรนด์เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสูง

กิฟฟารีนยังได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติครั้งสำคัญอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกงและเอเชีย Cosmoprof Asia (Hong Kong) งานจัดแสดงสินค้าที่จัดมา อย่างยาวนานกว่า 40 ปี

ในทวีปยุโรป Cosmoprof Worldwide Bologna (Italy) และงานจัดแสดงสินค้าชื่อดังก้องโลกเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสปา คุณภาพ Canton Beauty Expo (China), Shanghai Beauty Expo (China) และงาน Beyond Beauty Asian เป็นต้น ในช่วงปีที่ผ่านมานั้น กิฟฟารีนได้มุ่งเน้นศึกษาการขยายการตลาดผ่านช่อง Digital Event แทนการเดินทางไปร่วมงานแสดงสินค้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและคนทั่วโลก

ด้วยผลิตภัณฑ์เปี่ยมคุณภาพและดีไซน์ทันสมัย กิฟฟารีนจึงสามารถขยายธุรกิจไปได้ทุกภูมิภาคทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของเรามีจำหน่ายในร้านค้าและสปาชื่อดังของนานาประเทศ เช่น Rivegauche Shops ใน Russia, Thai Spa ในรัสเซีย, Rio Salon ใน Russia, Orient Spa ในยูเครน, Guang-Li Cosmetics International ในใต้หวัน, Gabriel Asset Management ในใต้หวัน, My Linh Aromatic & Tourism Corporation, Saigon Cosmetics Corporation (SCC) ในเวียดนาม, VC Cosmetics ในมอริเชียส และยังมีโรงแรม สปา และคลับเฮ้าส์อีกหลายแห่งในฮ่องกง, มาเก๊าและจีนเป็นต้น ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการข้อมูล
เบอร์ +66-2-619-6622

การบริการ

1. สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีน 105 แห่งทั่วประเทศ
– เลือกซื้อสินค้ากว่า 2,000 รายการ ด้วยตัวคุณเอง พร้อมบริการให้คำแนะนำด้านธุรกิจและผลิตภัณฑ์
– บริการห้องอบรม / สัมมนา สำหรับนักธุรกิจกิฟฟารีน
– ชำระสินค้าด้วยเงินสด / บัตรเครดิต / บริการผ่อนชำระสินค้า (กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการผ่อนชำระ ณ จุดขาย)

2. กิฟฟารีน 1101
– บริการจัดส่งสินค้าถึงประตูบ้าน ในทุกภูมิภาคทั่วไทย เพียง โทร. 1101 (เปิดทำการทุกวัน 08.00 – 19.00 น.)
– จัดส่งพัสดุทั่วประเทศ (มีค่าจัดส่งตามน้ำหนัก)

3. บริการ Giffarine Delivery
– โทร. 02-619-5222  บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านในพื้นที่กรุงเทพฯปริมณฑล (เปิดทำการทุกวัน 09.00 – 19.00 น.)

 • จัดส่งสินค้าโดยรถจักรยานยนต์ สินค้าต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 40 กิโลกรัม (มีค่าจัดส่งตามระยะทาง)
 • จัดส่งสินค้าโดยรถยนต์ สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 40 กิโลกรัม (มีค่าจัดส่งตามระยะทาง)

 *หมายเหตุ ซื้อสินค้าครบ 1,500 PV ฟรีค่าจัดส่ง (ในวันถัดไป)

– บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน จากสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนกว่า 60 แห่งทั่วประเทศไทย (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค.64) นักธุรกิจสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อสินค้าที่สำนักงานธุรกิจที่เข้าร่วมบริการจัดส่งสินค้า ในรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสำนักงานธุรกิจนั้นๆ

Giffarine Delivery
สะดวกซื้อ…ประหยัดเวลา

1.โทร.0-2619-5222 (เปิดบริการทุกวัน 09.00 – 19.00 น.) บริการ Messenger จัดส่งสินค้าถึงบ้าน สำหรับลูกค้าในเขตกทม.ปริมณฑล เน้นความสะดวก และประหยัดเวลา เพียงท่านโทรศัพท์มาสั่งซื้อสินค้าที่
โทร. 0-2619-5222 สินค้าทุกชิ้นจะส่งตรงถึงบ้านภายในวันที่ท่านสั่งซื้อทันที

*หมายเหตุ ซื้อสินค้าครบ 1,500 PV ฟรีค่าจัดส่ง (ในวันถัดไป)

2.โทร.1101 (เปิดบริการทุกวัน 08.00 – 19.00 น.) จัดส่งพัสดุทั่วประเทศ (คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนัก)

รูปแบบการให้บริการ 

1. ให้บริการสำหรับนักธุรกิจและสมาชิกกิฟฟารีนเท่านั้น โดยท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิก พร้อมรับสิทธิ์ซื้อสินค้าในราคาส่วนลด 25% ทันที (สินค้าบางชนิดจะมีการเปลี่ยนแปลงส่วนลดและคะแนนสะสม ทั้งนี้ จะระบุไว้ในเอกสารชุดสมัคร)
การสมัครผ่านแต่ละช่องทางจะมีค่าสมัคร ดังนี้
– สมัครผ่านเว็บไซต์  www.giffarine.com  จะมี 2 รูปแบบให้เลือก

 • ค่าสมัคร 180  บาท รับเอกสารในรูปแบบ link ดาวน์โหลด ไฟล์ pdf
 • ค่าสมัคร 280  บาท รับเอกสารรูปเล่ม จัดส่งให้ถึงที่บ้าน

– สมัครทางไลน์ @giffarinethailand  หรือ ทางFacebook เพจ 1101 ค่าสมัคร  280 บาท  รับเอกสารรูปเล่ม จัดส่งให้ถึงบ้าน
– สมัครผ่านทางสาขา ค่าสมัคร  180 บาท  รับเอกสารรูปเล่ม

2. การสมัครเป็นนักธุรกิจกิฟฟารีนจะต้องมีผู้แนะนำ ซึ่งเป็นนักธุรกิจอยู่ก่อนแล้ว กรณีที่ท่านยังไม่มีผู้แนะนำ ท่านสามารถสมัครในรหัสเฉพาะของทางบริษัทฯได้ แต่หากว่านักธุรกิจกิฟฟารีนท่านใดมานำเสนอโอกาสทางธุรกิจและพร้อมที่จะดูแลและช่วยเหลือท่านในการขยายงาน โดยท่านสมัครใจที่จะร่วมทำธุรกิจต่อจากนักธุรกิจท่านนั้น ท่านสามารถที่จะเปลี่ยนรหัสผู้แนะนำจากบริษัทฯ มาเป็นนักธุรกิจท่านนั้นได้ทันที

3. กรณีที่ทางบริษัทฯ จัดรายการส่งเสริมการขายใดๆ ขึ้น ท่านจะได้รับสิทธิ์ในรายการดังกล่าวนี้ด้วยเช่นกัน

เวลาทำการ

1.โทร.0-2619-5222 เปิดบริการทุกวัน 09.00-19.00 น.  แต่หากต้องการรับสินค้าในวันเดียวกัน กรุณาสั่งภายในเวลา 18.30 น. หากโทรศัพท์สั่งซื้อระหว่างเวลา 18.30-19.00 น. ถ้าใกล้จะส่งทันที ถ้าไกลจะส่งในวันรุ่งขึ้น

2.โทร.1101 เปิดบริการทุกวัน 08.00-19.00 น.

รูปแบบการให้บริการ