กฎระเบียบการดำเนินธุรกิจกิฟฟารีน ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ปกป้องสิทธิของคุณ และ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกิฟฟารีน


    บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และสนับสนุนให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกเอง โดยมีข้อกำหนดดังนี้

1. สมาชิกกิฟฟารีน มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับการดำเนินธุรกิจกิฟฟารีน หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
    สมาชิกยอมรับและจะยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดและยอมรับระเบียบหรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะปรากฏในเอกสารนี้ เอกสารแนบ หรือการประกาศให้ทราบด้วยวิธีการอื่นใด

2. คุณสมบัติของสมาชิก
    2.1 มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์
    2.2 กรณีการสมัครร่วมกันของสามีภรรยา สมาชิกสามารถสมัครร่วมกันโดยใช้รหัสเดียวกันเท่านั้น
    2.3 ผู้สมัครต้องไม่เคยมีชื่อในทะเบียนของบริษัทฯ มาก่อน
    2.4 ผู้สมัครต้องลงชื่อในใบสมัครสมาชิก ด้วยลายมือชื่อของตนเองเท่านั้น การลงลายมือชื่อแทนบุคคลอื่น หรือลงลายมือชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต จะส่งผลให้การสมัครนั้นเป็นโมฆะ

3. สมาชิกมีหน้าที่ในการถ่ายทอดข้อมูล เกี่ยวกับแผนงาน แผนการตลาด แผนการรับผลประโยชน์ รายได้ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เฉพาะข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงและได้รับการรับรองจากบริษัทเท่านั้น

4. สมาชิกมีหน้าที่ขายสินค้าตามราคาที่บริษัทกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยเคร่งครัด การจำหน่ายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่บริษัทฯ กำหนดจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยรวมของสมาชิก บริษัทฯ ถือว่าการกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำอันก่อให้เกิดความเสียหาย

5. ห้ามสมาชิกวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในร้านค้า ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดในลักษณะเดียวกันอันไม่เป็นไปตามระบบของการขายตรง รวมถึง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ร้านค้าหรือบุคคลอื่นใด เพื่อจำหน่ายในลักษณะเดียวกันกับการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในร้านค้าดังกล่าว

6. สมาชิกมีหน้าที่ในการชี้แจงรายละเอียด สรรพคุณ คุณสมบัติ ที่ถูกต้องแท้จริง เกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าซึ่งบริษัทได้ให้การรับรองตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบการขาย หรือเอกสารส่งเสริมการขายเท่านั้น

7. สมาชิกมีหน้าที่ให้การดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้า อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า การชักชวนผู้อื่นเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก ผู้ชักชวนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือเพื่อให้สมาชิกใหม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. ห้ามสมาชิกชักชวนให้บุคคลอื่น หรือกระทำการเปลี่ยนสายงานหรือย้ายสายงาน โดยการกระทำดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการกระทำอันเป็นการก่อให้เกิดการเปลี่ยนสายงาน หรือย้ายสายงาน
    8.1 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล การสะกด หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน แล้วนำชื่อนั้นมาสมัครใหม่
    8.2 ใช้ชื่อบุคคลอื่นมาสมัครทำธุรกิจและเข้าประกอบธุรกิจนั้นเสียเอง
    8.3 พูดยุยง หรือสร้างความแตกแยกให้สมาชิก เพื่อก่อให้เกิดการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสายงาน ในกรณีที่มีการย้ายสายงาน Up line ของสายงานนั้น มีหน้าที่ในการร้องเรียนมายังบริษัท ภายใน 6 (หก) เดือนนับตั้งแต่วันที่มีการกระทำอันเป็นการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสายงานนั้น หากเลยระยะเวลาดังกล่าว แล้วบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ทอดทิ้ง Down line ของท่านและบริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสายงานคืนตามความเหมาะสม

9. ห้ามสมาชิกอาศัยเครือข่ายสมาชิกของธุรกิจกิฟฟารีน เป็นแหล่งในการดำเนินธุรกิจอื่น หรือแสวงหาประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนด

10. ห้ามสมาชิกสั่งซื้อหรือจำหน่ายสินค้า ข้ามสายงาน เพื่อประโยชน์ในการคิดค่าตอบแทนที่สมาชิกพึงได้รับจากการดำเนินธุรกิจ

11. ห้ามสมาชิกกักตุน จูงใจ ชักนำ บังคับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อให้มีการสั่งซื้อสินค้าเกินความจำเป็น หรือเกินกว่าความต้องการของลูกค้า อันอาจนำไปสู่การดำเนินธุรกิจแบบปิรามิดอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย

12. บริษัทฯ เป็นเจ้าของและผู้ถือสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว ในชื่อทางการค้า กิฟฟารีนและกลุ่มบริษัทกิฟฟารีน รวมถึงสิทธิในเครื่องหมายบริการ การออกแบบ รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง การใช้ชื่อหรือเครื่องหมายทางการค้าอื่นใดของบริษัทฯ ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน เท่านั้น

13. ระเบียบการแจงยอด การคิดเงินปันผลและเงินผลประโยชน์อื่นๆ และการรับรางวัลเงินสด
    ผู้บริหารระดับ โกลด์สตาร์ขึ้นไปเท่านั้น ที่มีสิทธิ์ที่จะแจงตำแหน่งให้กับดาว์นไลน์(ลูกทีม)ได้
    ยอดสั่งซื้อที่จะแจงให้กับดาว์นไลน์(ลูกทีม)หรือหลานทีมในการขึ้นตำแหน่งจะต้องเป็นยอดสั่งซื้อทีมกลางโกลด์สตาร์เท่านั้น
    สมาชิกสามารถรับเงินเงินปันผลและเงินผลประโยชน์อื่นๆ แบบเงินสด ณ ศูนย์ธุรกิจได้ภายในกำหนดระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินปันผล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว สมาชิกต้องยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินเงินปันผลและเงินผลประโยชน์อื่นๆ ผ่านศูนย์ธุรกิจ ภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินเงินปันผลและเงินผลประโยชน์อื่นๆ นั้น
    การรับเงินเงินปันผลและเงินผลประโยชน์อื่นๆ ของสมาชิกจะไม่สามารถรับ ณ ศูนย์กิฟฟารีน ไลเซนส์ ช็อปได้

14. การโอนสิทธิของการเป็นสมาชิกกิฟฟารีน
    สมาชิกสามารถโอนสิทธิของการเป็นสมาชิกกิฟฟารีนให้กับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ผู้รับโอนต้องเป็นผู้ที่ระบุไว้ในใบสมัครหรือทายาทตามกฎหมายเท่านั้น และผู้รับโอนสิทธิต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของการสมัครสมาชิกใหม่ทุกประการ
    ทุกครั้งที่มีการโอนสถานภาพสมาชิกจะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ ก่อน และบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่ในการพิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงประโยชน์ในการโอนและความสามารถในการประกอบธุรกิจ
    กรณีสมาชิกเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร หรือสูงอายุจนไม่สามารถประกอบธุรกิจตามปกติได้ บริษัทฯ จะโอนมรดกทางธุรกิจให้กับทายาทหรือผู้ที่ถูกระบุชื่อในใบสมัคร
    ในการโอนสิทธินั้น ผู้รับโอนจะต้องดำรงสถานภาพอยู่ในตำแหน่งเดิมของสมาชิกผู้โอนสิทธิให้ทุกประการ
    เมื่อโอนสิทธิในการเป็นสมาชิกให้ผู้อื่นแล้ว ผู้โอนไม่มีสิทธิ์สมัครใหม่กับสายงานอื่น
    การโอนสิทธิของการเป็นสมาชิกนักธุรกิจกิฟฟารีนให้ทายาทไปแล้ว และมีการไปประกอบธุรกิจขายตรงอื่น หรือธุรกิจอื่นใดซึ่งมีลักษณะเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน หรือมีส่วนร่วมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ย่อมมีผลเช่นเดียวกับการที่รหัสสมาชิกนั้น ได้กระทำผิดกฎระเบียบด้วยตนเอง ด้วยตนเอง
    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับโอน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

15. การยกเลิกธุรกิจ
    15.1 หากสมาชิกของบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด มีความประสงค์จะยกเลิกธุรกิจท่านสมาชิกมีสิทธิ์ที่จะคืนสินค้าในสภาพที่ขายต่อได้ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย ชุดคู่มือหรืออุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจมายังบริษัทฯ โดยจะต้องเป็นสิ่งที่ซื้อจากบริษัทฯ ภายในเวลา 30 วันนับก่อนวันที่ท่านแจ้งยกเลิกธุรกิจซึ่งท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินอย่างถูกต้องจากทางกิฟฟารีนและบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินแก่สมาชิก ภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันที่สมาชิกใช้สิทธิคืน ทังนี้บริษัทฯ มีสิทธิ์หักค่าดำเนินการได้ไม่เกิน 10 % ของราคาสินค้าที่สมาชิกใช้สิทธิ์คืน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย ชุดคู่มือหรืออุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจ และหักเงินผลประโยชน์ที่กิฟฟารีนได้จ่ายไปแล้วตามจริง และมีสิทธิ์หักกลบลบหนี้ได ๆ อันเกี่ยวกับสัญญาตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 ที่ผู้จำหน่ายอิสระจะต้องชำระได้
    15.2 เมื่อท่านสมาชิกยกเลิกการทำธุรกิจกับ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด แล้ว เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาจากการแย่งสายงาน ทางบริษัทฯ จึงมีกำหนดเกณฑ์ในการยกเลิกธุรกิจเพื่อความเหมาะสม ดังนี้
        - สมาชิกระดับสตาร์ – บรอนซ์สตาร์ หากประสงค์จะยกเลิกธุรกิจ จะไม่สามารถสมัครเข้าร่วมธุรกิจใหม่ได้ภายในเวลา 6 เดือน
        - สมาชิกระดับซิลเวอร์สตาร์ – โกลด์สตาร์ หากประสงค์จะยกเลิกธุรกิจ จะไม่สามารถเข้าร่วมธุรกิจใหม่ได้ในระยะเวลา 1 ปี
        - สมาชิกระดับเมอร์คิวรี่-จูปิเตอร์ หากประสงค์จะลาออก ต้องไม่มียอดซื้อติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปี จึงจะมีสิทธิ์ลาออกและสมัครใหม่ได้
        - สมาชิกที่สมัครใจลาออก และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกกิฟฟารีนอีกครั้ง จะต้องสร้างผลงานเพื่อขึ้นตำแหน่งใหม่ตั้งแต่ตำแหน่งแรก
        - สมาชิกระดับ วีนัสขึ้นไป หากประสงค์จะยกเลิกธุรกิจ จะไม่สามารถเข้าร่วมธุรกิจใหม่ได้ตลอดไป

16. การจำหน่ายสินค้า
    16.1 เมื่อมีการจำหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภค ซึ่งมิใช่สมาชิกด้วยกัน จะต้องมีเอกสารสัญญาซื้อขายที่ถูกต้อง ซึ่งมีจำหน่าย ณ ที่ทำการบริษัท อันมีสาระสำคัญว่าจะต้องมีการรับประกันความพึงพอใจ และรับคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน โดยสมาชิกจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้ผู้บริโภค และนำสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ พร้อมใบเสร็จรับเงินที่สมาชิกได้รับจากกิฟฟารีน โดยบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับคืนสินค้า ทั้งนี้ บริษัท มีสิทธิหักค่าดำเนินการและผลประโยชน์ที่ได้จ่ายไปแล้ว ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
    16.2 ในการเข้าไปติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานของผู้บริโภคหรือของผู้อื่น หรือสถานที่ที่อื่นที่มิใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็นปกติธุระ สมาชิกหรือผู้จำหน่ายอิสระจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อาศัยหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นก่อน และต้องไม่กระทำการอันเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความรำคาญแก่บุคคลดังกล่าว ในการนี้สมาชิกหรือผู้จำหน่ายอิสระต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวสมาชิก หรือบัตรประจำตัวผู้จำหน่ายอิสระซึ่งออกโดย บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
    16.3 ห้ามทำเว็บไซต์ในลักษณะดังต่อไปนี้
        16.3.1 นำชื่อทางการค้า เครื่องหมายทางการค้า ภาพผลิตภัณฑ์ งานออกแบบ ข้อมูลอันเป็นลิขสิทธิ์ของกิฟฟารีนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไปใช้ในการจัดทำเว็บไซต์ส่วนตัวเพื่อการขยายธุรกิจ โดยไม่รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกิฟฟารีนก่อน
        16.3.2 นำชื่อทางการค้าของกิฟฟารีนอันได้แก่ “กิฟฟารีน” หรือ คำว่า “สกายไลน์” หรือ “ยูนิตี้” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปใช้ หรือจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน
        16.3.3 มีการสมัครสมาชิกหรือต่อสายงานออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์
        16.3.4 มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์กิฟฟารีนออนไลน์ (Electronic Commerce )บนหน้าเว็บไซต์
        16.3.5 อ้างอิงที่อยู่เว็บไซต์ในหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์กิฟฟารีน โดยไม่เข้าเว็บไซต์หน้าหลักของกิฟฟารีนก่อน

17. การกระทำอันเป็นการรบกวนองค์กร หรือการกระทำอันเป็นการปรปักษ์กับองค์กร (องค์กร ได้แก่ บริษัทฯ และ เครือข่ายสายงานของสมาชิกแต่ละเครือข่าย)
    การรบกวนองค์กร/การกระทำอันเป็นการปรปักษ์
    การกระทำดังต่อไปนี้ บริษัทฯ ถือว่าเป็นการกระทำอันเป็นการรบกวนองค์กร หรือการกระทำอันเป็นการปรปักษ์กับองค์กร อันนำไปสู่การดำเนินการลงโทษ
    17.1 มีพฤติกรรมชักชวนสมาชิกให้ย้ายสายงาน ไม่ว่าจะเป็นสายงานของตนเองหรือสายงานของผู้อื่น เช่น การยุยงส่งเสริม การสร้างความแตกแยก หรือการก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท เป็นต้น
    17.2 มีการจำหน่ายสินค้าให้สายงานอื่นนอกจากสายงานของตนเอง
    17.3 มีการชักชวนสมาชิกให้ไปทำธุรกิจขายตรงอื่นใดนอกเหนือจากธุรกิจขายตรงของบริษัท
    17.4 มีพฤติกรรมให้ร้ายองค์กร ผู้บริหาร พนักงานหรือสมาชิกอื่นใดของบริษัทฯ หรือกระทำการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน อันทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
    17.5 มีพฤติกรรมฉ้อฉล หลอกลวงสมาชิก เช่น หลอกลวงว่าสามารถขึ้นตำแหน่งได้โดยต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นพิเศษนอกเหนือจากการดำเนินงานปกติ หรือ มีการฝากซื้อของหรือรับเงินปันผลและเงินผลประโยชน์อื่นๆ โดยชอบแล้วยักยอกเงินนั้นไปเสีย
    17.6 มีพฤติกรรมรบกวนองค์กรอื่นใด อันส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือสมาชิกธุรกิจกิฟฟารีน
    17.7 มีพฤติกรรมหรือกระทำการบ่อนทำลาย หรือทำร้ายร่างกายหรือสภาพจิตใจสมาชิกอื่นในสายงานของตนหรือสายงานอื่น อันเป็นเหตุให้สมาชิกอื่น หมดกำลังใจ หรือหมดโอกาส ในการดำเนินอาชีพและธุรกิจ
    17.8 กระทำการอื่นใดอันส่งผลให้บริษัทฯ องค์กรสมาชิก ผู้บริหาร พนักงาน หรือสมาชิกของบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย

18. มาตรการการลงโทษ
    สมาชิกที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ หรือกระทำการอื่นใดอันทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ต้องระวางโทษดังนี้
    ขั้นที่ 1 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
    ขั้นที่ 2 ระงับการรักษายอดในเดือนนั้นๆ และระงับการได้รับผลประโยชน์อื่นใดอันพึงได้รับจากบริษัทฯ
    ขั้นที่ 3 เพิกถอนสถานภาพ การเป็นสมาชิก
    การใช้มาตรการลงโทษ บริษัทของสงวนสิทธิในการพิจารณามาตรการการลงโทษ ตามระดับความร้ายแรงและผลกระทบจากการกระทำที่เกิดขึ้น

19. การกระทำอันเป็นความผิดร้ายแรงอันนำไปสู่การเพิกถอนสถานะภาพสมาชิก
    19.1 การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จให้แก่บริษัทฯ
    19.2 บิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือแผนการตลาดอย่างร้ายแรง และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการอื่นใด
    19.3 ผิดซ้ำคำเตือนในกรณีที่มีการลงโทษด้วยการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นต้นไป หรือไม่สามารถแก้ไขการกระทำอันผิดระเบียบได้ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
    19.4 การกระทำอันเป็นการรบกวนองค์กรสมาชิก หรือการกระทำอันเป็นการปรปักษ์กับองค์กร ตามข้อ 17.1-17.7
    19.5 ให้ร้ายหรือกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบริษัทฯ องค์กรสมาชิก ผู้บริหาร พนักงาน หรือสมาชิกของบริษัทฯ
    19.6 มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบบ่อยครั้ง

ผลของการเพิกถอนสมาชิก
    การเพิกถอนสมาชิก หมายถึง การสิ้นสุดและระงับสถานภาพการเป็นสมาชิกของบุคคลหนึ่งอย่างสมบูรณ์ พร้อมกับหมดสิทธิที่จะได้รับรายได้อื่นใดจากการเป็นสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเพิ่มพูนขึ้นก่อนหรือหลังการเพิกถอนนั้น และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่แจ้งให้สมาชิกที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
    การเพิกถอนสมาชิกจะส่งผลให้ สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากการปฏิบัติงานตามรูปแบบและวิธีการของบริษัท บริษัทไม่ประสงค์ในการรับผลประโยชน์ดังกล่าวกลับคืนเข้าบริษัท แต่บริษัทฯ จะส่งมอบต่อไปยัง Up line ที่อยู่เหนือบุคคลที่ถูกเพิกถอนนั้น
    ในกรณีที่สมาชิกถูกลงโทษตั้งแต่ขั้นที่ 2 ขึ้นไป สมาชิกมีสิทธิในการอุทธรณ์ การลงโทษนั้นโดยการแสดงพยานหลักฐาน ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบการลงโทษนั้น บริษัทฯ คำวินิจฉัยคำอุทธรณ์ของบริษัทถือเป็นที่สุด

***รายละเอียดเพิ่มเติมและถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎระเบียบการดำเนินธุรกิจกิฟฟารีน ปรากฏอยู่ในหลักเกณฑ์การดำเนินธุรกิจกิฟฟารีน และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏอยู่ในชุดสมัคร หรือบริษัทฯได้ประกาศให้สมาชิกทราบทั้งด้วยวิธีการประกาศผ่านช่องทางปกติ หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน โปรดศึกษาและทำความเข้าใจโดยละเอียดก่อนสมัครเป็นสมาชิก

การส่งเอกสาร หรือหนังสือใดๆ ไปยังที่อยู่ของสมาชิก โดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ปัจจุบันที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัคร หรือวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สมาชิกได้ให้ไว้ หรือวิธีการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ให้ถือว่าสมาชิกได้รับรู้ข้อความในเอกสาร หรือหนังสือนั้นๆ โดยถูกต้องแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ สมาชิกมีหน้าที่ในการแจ้งให้บริษัทฯ โดยด่วน

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับทั้งที่ปรากฏด้านหลังใบสมัครสมาชิกนี้ รวมถึงหลักเกณฑ์การดำเนินธุรกิจกิฟฟารีน และเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตลอดแล้ว และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดนั้นจึงได้ลงลายมือชื่อหรือดำเนินการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอกนิกส์อื่นใดไว้เป็นหลักฐาน

    เนื่องด้วย มีการบังคับใช้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 อย่างเต็มรูปแบบ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งทาง บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนักธุรกิจ และสมาชิกผู้บริโภคของกิฟฟารีนเสมอมา

    โดย บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกิฟฟารีนขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกและนักธุรกิจกิฟฟารีนทั้งหมด อีกทั้งยังเป็นการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องและผิดกฎหมาย

    ขณะนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อนำไปใช้ให้เกิดสิทธิประโยชน์สูงสุดแก่ท่าน ในด้านต่างๆ คือ
    - การจัดส่งข้อมูลที่จำเป็นของท่าน ให้กับบริษัทประกันในคู่สัญญา เพื่อเป็นการส่งมอบสิทธิประโยชน์กรมธรรม์ประกันอุบัติภัยให้แก่ท่านสมาชิกเป็นประจำทุกเดือน
    - การจัดส่งข้อมูลที่จำเป็นของท่าน ให้กับทางธนาคารในกรณีที่ท่านประสงค์จะรับเงินปันผลผ่านระบบธนาคาร
    - มีการระบุชื่อ-นามสกุล และยอดธุรกิจของท่าน ในสลิปเงินปันผลของผู้แนะนำ เพื่อเป็นประโยชน์ให้ท่านได้รับการดูแลที่ดีจากผู้แนะนำ
    - มีการระบุชื่อ-นามสกุล และยอดธุรกิจของท่านในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในกรณีที่ท่านหรือผู้แนะนำของท่านต้องการทราบความเคลื่อนไหวของการทำธุรกิจกิฟฟารีนในแต่ละเดือน
    - มีการใช้ข้อมูลที่จำเป็นของท่าน เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทฯ ผ่านบริการหลากหลายช่องทาง อาทิ ไปรษณีย์ไทย, ข้อความSMS, อีเมลล์, LINE เป็นต้น โดยทางบริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างดีที่สุด และจะใช้เพื่อประโยชน์ของท่านในการดำเนินธุรกิจ หรือทำธุรกรรมใดๆ กับทางบริษัทฯเท่านั้น

    ซึ่งท่านสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกิฟฟารีนได้ที่ https://www.giffarine.com/pdpa และทางบริษัทฯ ขอให้ท่านได้โปรดศึกษาเอกสารฉบับนี้ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท่านต่อไป

    ข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมให้ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด นำข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไปใช้เฉพาะกรณีที่จะเกิดประโยชน์ในการทำธุรกิจกิฟฟารีนของตัวข้าพเจ้าเท่านั้น

กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือข้อสังสัยเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ท่านสอบถามมายังบริษัทฯ ผ่านช่องทาง Giffarine Contact Center : www.giffarine.com หรือ โทรศัพท์หมายเลข 02-619-6622 หรือ e-mail : info_service@giffarine.com